Tuloverolain 55 §:n 2 momentissa on säädetty, että ulkomailla verotuksellista kotipaikkaansa pitävä oikeushenkilö, jolla on Virossa kiinteä toimipaikka, on velvollinen kuuden kuukauden kuluessa tilivuoden päättymisestä luovuttamaan verohallinnolle kiinteän toimipaikan tilinpäätöksen allekirjoitetun kappaleen. Verohallintolain 57 §:n 3 momentin mukaan verovelvollisen tulee hoitaa kirjanpitoaan ja verolaskentaansa siten, että kohtuullisessa ajassa on mahdollista päästä selville liiketoimien tapahtumisesta ja verotuksen kannalta merkityksellisistä seikoista.

Vaikka kiinteän toimipaikan kirjanpitosääntöjä ei ole säädetty erikseen, ulkomailla verotuksellista kotipaikkaansa pitävän oikeushenkilön tulee hoitaa kiinteän toimipaikkansa verokirjanpitoa sellaisella tavalla, joka mahdollistaa Virossa sijaitsevan kiinteän toimipaikan kautta suoritettujen menojen, ansaittujen tulojen, varojen ja velkojen selvittämisen kohtuullisessa ajassa. Tavanomaisesti tilinpäätös on sisältänyt toimintakertomuksen, taseen ja tuloslaskelman. Tilintarkastus ei ole pakollinen.